תקנון לשימוש באתר "מאסטר ספירולינה "


הגישה לאתר הנ"ל והשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש באתר וכן לזכויות המוגנות בחוק לסימנים מסחריים ולזכויות יוצרים. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו .

תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים .
אנא קרא את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה .

אתר " מאסטר ספירולינה" שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם ע"פ שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת .למשתמש לא תהיינה כל טענות בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום הנוסח המעודכן, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום האמור תהא כפופה לתקנון המעודכן.
מאסטר ספירולינה רשאית לשנות בכל עת את פעילות האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת .

שעות פעילות של האתר הן ימים א – ה בין השעות 09:00-18:00 , למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 1-700-55-1800. מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.
הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של מאסטר ספירולינה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.
שינוי בהזמנה ניתן לבצע בתוך 12 השעות הראשונות מרגע ביצוע ההזמנה, בימים א' – ה' עד השעה 15:00.

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות מאסטר ספירולינה אינה מחויבת למועדים אלה.

השירות שניתן במסגרת מאסטר ספירולינה מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מאסטר ספירולינה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). יובהר כי על אף האמור לעיל למאסטר ספירולינה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
אספקת מוצרים שנרכשו במאסטר ספירולינה אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

לקוח שמסר פרטי משלוח שגויים או שלא אסף את החבילה מהדואר ועקב כך המוצרים החוזרו לשולח, על הלקוח לפנות ביוזמתו למאסטר ספירולינה ולמסור כתובת אספקה נכונה. כמו כן עבור המשלוח החוזר ישלם הלקוח את התשלום לפי משקל החבילה והעלות בחברת השילוח .
תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, ולצרכי פרסום באתר בלבד.

הדירוג וחוות הדעת יפורסמו רק על ידי משתמשים שרכשו דרך האתר את המוצר ויפורסמו לפי שקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר וזאת על מנת לשמור על אמינות דירוג המוצרים ועל לשון ראויה .
ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

המידע הרשום באתר אינו בא להחליף יעוץ רפואי ואינו אחראי על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג ולהתאמה בין התמונות שסופקו .

אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם בו משום המלצה או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם .

אופן התשלום ייעשה באמצעות כרטיסי אשראי, כל המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור .

מחירי המוצרים באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר .

מעת לעת יימכרו מוצרים באתר מאסטר ספירולינה במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").

במידה ומאסטר ספירולינה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד.
ככל שתחליט מאסטר ספירולינה להעניק ללקוחותיה ו/או לחלק מלקוחותיה (מגזר ו/או מגדר מסויים) מתנות ו/או הטבות לקונים באמצעות אתר מאסטר ספירולינה, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מאסטר ספירולינה והיא תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה . במקרה של אי התאמה על הלקוח להודיע על כך טלפונית לחברה באופן מיידי .

על ההתקשרות בין הלקוח לבין מאסטר ספירולינה ובמסירת האמור על פי תקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט במחוז תל אביב בלבד .

הנהלת האתר אינה אחראית  לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח מאסטר ספירולינה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר מאסטר ספירולינה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע"י צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע"י צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח במאסטר ספירולינה וכד'.

הלקוח יישא באחריות מלא לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למאסטר ספירולינה ו/או לכל צד ג' בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, אספקת הזמנה, כמויות וכיו"ב.

הלקוח פוטר את מאסטר ספירולינה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ו/או שייגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר .

מאסטר ספירולינה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר מאסטר ספירולינה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם למאסטר ספירולינה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מאסטר ספירולינה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

הנהנלת האתר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר, תמונותיו, כתביו ו/או בחלק ממנו .

מאסטר ספירולינה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר מאסטר ספירולינה וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מאסטר ספירולינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי מאסטר ספירולינה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן במאסטר ספירולינה Online לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

מאסטר ספירולינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילותה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר המפורסם באתר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מהנהלת האתר .

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית

הזמנת מוצרים
א.האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

ב. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

אופן ביצוע הזמנה

א.בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". יהיה עלייך להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.
ב. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

ג. רק לאחר שהנהלת האתר תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי מאסטר ספירולינה או יצרניהם או מפיציהם.

ד. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידינו.

ה. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא הנהלת החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ו. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי התשלום

א. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות חשבון PAYPALאו כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר.
ב. על אף האמור לעיל הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
ג. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

ד. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

מועד אספקה

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 ימי עסקים (להלן:" מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, חברתנו עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה (וברוב המקרים מצליחה) .
ב. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מאסטר ספירולינה (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של מאסטר ספירולינה שלא לספק מוצרים כלשהם .מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ומאסטר ספירולינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
ג. מאסטר ספירולינה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, מאסטר ספירולינה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי מאסטר ספירולינה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מאסטר ספירולינה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי.
ד. מאסטר ספירולינה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
ה. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים למחסן ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל.
ו. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לתעודת המשלוח שתימסר לו בעת האספקה.
ז. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
ו. אי עמידת מאסטר ספירולינה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם למאסטר ספירולינה בגין האספקה. מאסטר ספירולינה תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על יום אחד, בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.

ז. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית הנהלת האתר  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ח. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל ו/או כל חברת שילוח אחרת שתבחר הנהלת האתר. המוצרים יסופקו יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בחברת השילוח ו/או דואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים . יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י חברתנו ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

ב. הנהלת האתר רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
ג. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר מאסטר ספירולינה הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר מאסטר ספירולינה ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. מאסטר ספירולינה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
ד. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.
ה. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש
ו. המחירים ודמי המשלוח המוצגים באתר האינטרנט תקפים לרוכשים דרך אתר האינטרנט בלבד
 ביטול עיסקה

א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) מיום ההזמנה .
ב. ניתן לבטל רכישת מוצרים שהתקבלו אצל הלקוח אם טרם חלפו 14 ימים מיום ההזמנה וכשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים סגירת היצרן ולא נעשה בהם שימוש.
ג. החברה לא תקבל מוצר אשר החליף צבעו מאצה ירוקה לאצה כחולה.
ד. לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), בניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת) ובניכוי דמי ביטול על פי חוק. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם חברתנו ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – לא יקבל הלקוח זיכוי וזאת בהתאם להוראות החוק .)


הגנה על פרטיות
1. עם הירשמו של משתמש במאגר המידע של האתר (להלן :"האתר ו/או החברה"), תהא החברה רשאית לשלוח אליו מדי פעם בדיוור ישיר,  מידע בדבר שירותיה  ו/או מידע פרסומי ו/או מידע אחר. אם לא יהיה המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה, על המשתמש לסמן באתר במקום המיועד לכך, כי אין ברצונו להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור
2. בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך ובין היתר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך המלא, כתובת ומספר טלפון. בנוסף לפרטים אלו תתבקש לבחור סיסמא, אשר תשמש לזיהוי שלך לצורך קבלת שירותים. הינך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמא ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת
3. המשתמש באתר מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שתתבקש במסגרת ההרשמה לאתר. כמו כן, המשתמש באתר מתחייב לעדכן את המידע  שמסר במסגרת ההרשמה לאתר
4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות שניתן למשתמש על ידה בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו וזאת ללא הודעה מצד החברה
5. החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו, תעדכן החברה דף זה כך שהמשתמש יוכל לדעת על כך.
6. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
. 7. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש באתר המתקבל שלא באמצעותה כי אם ע"י גופים שלישיים אשר משתמשים או מופיעים באתר ואשר אינם בשליטתה של החברה
8. החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיו באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיו של המשתמש באתר לצד הטוען כי נפגע ממשתמש זה או אחר בהתאם להוראות צו שיפוטי
9. החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ו/או ליצירת קשר עם המשתמש ו/או לניתוח סטטיסטי ו/או מסירת מידע סטטיסטי לצד שלישי (מידע שלא יזהה אישית את המשתמש) כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל הלקוח אישית או יזהו אותו..
10. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
11. מאסטר ספירולינה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מאסטר ספירולינה על הכונן הקשיח של המחשב בו הלקוח משתמש באמצעות הדפדפן שלו, על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

12. למאסטר ספירולינה שמורה הזכות להשתמש בחברות פרסום של צד שלישי כדי לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ולהציג בפני הלקוח מודעות, כשהלקוח מבקר באתר. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון של הלקוח) לגבי הביקורים של הלקוח באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותו,  לצורך ניהול הפרסומות. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח באופן אישי, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שעושות חברות אלו ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. מובהר בזה כי אם הלקוח מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של חברות אלו ולקבל מידע באשר לכיוון תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב Cookies או שיימחקו, באפשרותו לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן ואין להנהלת האתר כל אחריות לכך.

13. מאסטר ספירולינה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. מאסטר ספירולינה אינה מתחייבת כי קישור (link) כלשהו יוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.